esungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk


Auzubillahimnassaitonirrojim, Bismillahirohmanirrohim, Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarkatuh. Para jamaah sholat Isya, Tarawih dan Witir yang dibahagikan oleh Allah SWT. Malam ini adalah malam kedua puluh tujuh kita melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir serta tadarus.


Judul kultum saya beri judul dengan “Zakat Fitrah”, namun sebelumnya saya akan mengatakan bahwa pahala sholat tarawih malam ini adalah (Klik di sini “Fadilah Sholat Tarawih Malam KeduaPuluh Tujuh 1434 H”).      Para jamaah sholat Isya, Tarawih dan Witir yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah SWT, umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk diri sendiri, untuk anak dan istri, serta untuk para pelayannya, atau orang yang menjadi tanggungannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya sebanyak 2,5 kg walaupun masih kecil yang baru lahir.
Kewajiban membayar zakat itu ada tiga hal, yaitu:
1.      Islam, maka tidak ada kewajiban bagi orang-orang kafir untuk membayar zakat.
2.      Terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan. Oleh sebab itu bagi orang yang mati sebelum terbenamnya matahari tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya.
3.      Ada kelebihan makanan pokok, untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya itu. Jadi orang miskin yang tidak punya beras di rumahnya, maka ia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. 
Perhatikan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At-Taubah: 60).
Keterangan*: Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
Demikianlah kultum pada malam ini yang dapat saya sampaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin.... Wasalamualaikum Warohmatullahi Wabarkatuh....
Sumber/Daftar Pustaka:
  1. Mahfudli Sahly. 1995. Pedoman Khutbah Jum’at dari Masa ke Masa. CV. Aneka Solo.
  2. Sugianto, S.Pd.I. 2000. Kumpulan Ringkasan Kultum. CV. Contras Singkawang.
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours