7 Makna Dari Persetubuhan

Wanita dan pria diciptakan oleh Allah ke dunai ini hanyalah untuk beribadah dan menjadi khalifah. Manusia yang pertama sekali diciptakan adalah Nabi Adam, a.s dan setelah itu Siti Hawa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Adz Dzaariyaat ayat 56 yang artinya “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. Adz-Dzaariyaat: 56). Keterangan: mengabdi dalam artian adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Dan Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surah An Nisaa' ayat 1 yang artinya “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An Nisaa': 1). Keterangan: [263]. Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. [264]. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Mengenai judul di atas 7 makna dari persetubuhan adalah:
1.      Laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, sedangkan perempuan adalah pakaian bagi laki-laki.
Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 187 yang artinya “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka” (QS. Al Baqarah: 187).
2.      Ungkapan rasa cinta dan kasih sayang.
Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar Ruum ayat 21 yang artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar Ruum: 21).
3.      Menciptakan manusia yang baru.
Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Az Zumar ayat 6 yang artinya “…Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan[1306]. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan….” (QS. Az Zumar: 6). Keterangan: [1306]. Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim.
Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surah Ali 'Imran ayat 6 yang artinya “Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ali 'Imran: 6).
4.      Saling melindungi (menjaga satu sama lain).
5.      Berat sama dipikul ringan sama dijinjing.
6.      Persetubuhan itu saling membutuhkan satu sama lain.
7.      Saling memberi dan menerima.  

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours