khasiatnya: kita akan dijaga selalu oleh malaikat, harta benda dan nyawa kita. insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wata'ala. peninding


Khasiat dari Ayat Seribu Dinar
Ayat 1000 Dinar
QS. Surah At-Thalaq ayat 2-3

 `tBur È,­Gtƒ ©!$# @yèøgs ¼ã&©! %[`tøƒxC ÇËÈ   çmø%ãötƒur ô`ÏB ß]øym Ÿw Ü=Å¡tFøts 4 `tBur ö@©.uqtGtƒ n?tã «!$# uqßgsù ÿ¼çmç7ó¡ym 4 ¨bÎ) ©!$# à÷Î=»t/ ¾Ín̍øBr& 4 ôs% Ÿ@yèy_ ª!$# Èe@ä3Ï9 &äóÓx« #Yôs% ÇÌÈ  

2. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

3. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

khasiatnya: kita akan dijaga selalu oleh malaikat, harta benda dan nyawa kita. insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wata'ala.
peninding badan, buat nawari orang yang demam dan anginan, merasok, dan lain sebagainya, untuk mengusir hantu juga bisa. 

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours